Lyssnarklubben

Uttalandedatum: 20120821
Diarienummer: 023/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Lyssnarklubben
Frågeställning: Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att inte telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte kunnat visas att Lyssnarklubbens agent agerat på ett otrevligt sätt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Lyssnarklubben ringt upp henne. Under samtalet har anmälaren uppfattat försäljaren på ett sätt som hon anser strider mot god sed då denne varit otrevlig gentemot anmälaren. Samtalet ringdes den 11 januari 2012.

Företagets uppgifter

Lyssnarklubben beklagar att anmälaren upprörts av samtalet, men har kommit fram till att anmälaren inte har blivit otrevligt bemött. Vidare så har man inte fått prata med anmälaren direkt utan endast med dennes man/sambo som under samtalet framförde en önskan om att slippa bli uppringd igen, något som Lyssnarklubben har hörsammat.

DM-nämndens bedömning 

Otrevligt bemötande

SCCF/Swedma har tagit fram etiska regler för telemarketing mot konsumenter. Reglerna är bindande för SCCF/Swedmas medlemsföretag men kan även ses som ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 4.1-5 framgår att det åligger operatören att bl.a. säkerställa att den uppringde har möjlighet att genomföra samtalet, att respektera konsumentens önskan om att avsluta samtalet, att agera ärligt och lyhört samt att verifiera att konsumenten är väl införstådd med vad ett eventuellt köp innebär och att all relevant information delges.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Enligt 5 § ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att det är av största vikt att marknadsföringen är utformad på ett sätt som inte vilseleder mottagaren för att upprätthålla allmänhetens förtroende för marknadsföringsbranschen. All marknadskommunikation ska därför präglas av ärlighet och tydlighet.

Då Lyssnarklubben har visat att den uppringande agenten har följt företagets policy och dessutom aldrig har pratat med anmälaren finner DM-nämnden att det inte kan anses styrkt att Lyssnarklubben agerat på ett sätt som strider mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring 

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare