Moderna Pensionsvalet Norden AB

Uttalandedatum: 20120828
Diarienummer: 002/12, 080/12, 089/12 samt 112/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Moderna Pensionsvalet Norden AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalen ringdes till konsumenternas mobiltelefonnummer utan att denne samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att Moderna Pensionsvalet Norden AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande trots påminnelse från nämnden.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att Moderna Pensionsvalet Norden AB ringt upp deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under januari och februari 2012.

Företagets uppgifter

Moderna Pensionsvalet Norden AB har trots påminnelse från DM-nämnden underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.

Då Moderna Pensionsvalet Norden AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att ringa upp mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Moderna Pensionsvalet Norden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa samtalen.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Moderna Pensionsvalet Norden AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare