Positiv Pension

Uttalandedatum: 20120705
Diarienummer: 003/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Positiv Pension
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Positiv Pension inte visat att personen är en aktiv näringsidkare.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Positiv Pension i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 4 januari 2012.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 31 augusti 2005.

Företagets uppgifter

Positiv Pension har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren ringdes emellertid upp i dennes egenskap av näringsidkare då han var registrerad som detta i www.industrinet.se. Positiv Pension ansåg därför att kontroll mot spärregistret NIX-Telefon inte var behövlig.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon har enligt DM-nämndens mening tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster, eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år. Ett annat undantag är att det inte är i samtalsmottagarens egenskap av att vara konsument som mottagaren kontaktas utan att samtalet är avsett för en företagare och rings på ett telefonnummer som angivits innehas av någon som bedriver en aktiv näringsverksamhet. För att enskild näringsverksamhet ska betecknas som aktiv krävs att minst två av följande kriterier uppfylls:

• Momsregistrerad

• Arbetsgivarregistrerad

• Har inregistrerad firma

• F-skatt registrerad i momsbefriade branscher

Positiv Pension har anfört att anmälaren kontaktades i egenskap av att vara näringsidkare men har inte visat att minst två av ovanstående kriterier var uppfyllda. Under sådana förhållanden är reglerna för NIX-Telefon tillämpliga. DM-nämnden finner därmed att samtalet stred mot god marknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Sally Mohamad, T.f. sekreterare