Key Code Security AB

Uttalandedatum: 20120705
Diarienummer: 019/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code Security AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Key Code Security AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenten givit sitt medgivande till att bli uppringd på sin mobiltelefon.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Key Code Security AB ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 11 januari 2012.

Företagets uppgifter

Key Code Security AB har uppgivit att anmälaren kontaktades då en person vid namnet Benny Ferdinandsson angett det aktuella mobiltelefonnumret som kontaktväg när han registrerade sig hos företaget.

Telefonnumret är vidare spärrat i Key Code Security ABs interna spärregister för att tillmötesgå anmälaren önskan att inte bli kontaktad igen.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring per mobiltelefon

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Enligt 5 § marknads-föringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.

Anledningarna till förbudet att kontakta privatpersoner på deras mobiltelefon är att

• det inte finns någon möjlighet att tack nej i förväg motsvarande NIX-Telefon,

• privatpersoner ska inte behöva betala för att ta emot ett reklamsamtal, något som de till ofta hög kostnad tvingas göra om de befinner sig utomlands. Det åligger det uppringande företaget att tillse att sådana kostnader inte påförs privatperson, något som tyvärr inte är möjligt idag, samt

• lagstiftaren inte ska tvingas detaljreglera på detta område.

Key Code Security AB har uppgivit att det förelåg ett uttryckligt samtycke eftersom mobiltelefonnumret är registrerad som kontaktväg hos företaget. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Key Code Security AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa upp anmälaren på hennes mobiltelefon.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring 

Per Eklund, Ordförande o Sally Mohamad, T.f. sekreterare