Faceways

Uttalandedatum: 20120710
Diarienummer: 025/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Faceways
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Faceways inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenten givit sitt medgivande till att bli uppringd på sin mobiltelefon.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Faceways ringt upp hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 12 januari 2012.

Företagets uppgifter

Faceways bekräftade att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren kontaktades för första gången den 4 oktober 2010 och kom då överens med säljaren att bli återkontaktad när bindningstiden för hans elavtal närmade sig sitt slut. Anmälaren kontaktades igen den 12 januari 2012 men företaget fick inget svar. Anmälaren kontaktades igen den 17 januari 2012.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via mobiltelefon till konsument

Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Sveriges Callcenter Förening (SCCF) har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsument. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna. Det finns dock undantag från huvudregeln i de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I marknadsföringslagen finns det inget explicit förbud mot marknadsföring via mobiltelefon till konsumenter. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska emellertid all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Regler som är framtagna genom branschöverenskommelser anses ge uttryck för sådan god sed, även om de inte, som 5 § marknadsföringslagen, är direkt tvingande. Genom en generellt utformad lagregel om ”god marknadsföringssed” ges möjlighet att låta branschen, i detta sammanhang direktmarknadsföringsbranschen, utforma regelverk som bättre anpassas till de behov som finns. En sådan självreglering är ofta fördelaktig för företagen i en bransch som genom att slippa detaljerad och stelbent lagstiftning får en större handlingsfrihet. Emellertid finns det flera exempel på hur lagstiftaren varit tvungen att gå in med tvingande lagstiftning för att självreglering på ett visst område inte fungerat tillfredsställande, ibland beroende på att mindre seriösa företag inte ansett sig bundna av branschregler.

Även om vissa företeelser inte uttryckligen förbjuds i marknadsföringslagen, såsom marknadsföring till mobiltelefon, anses innehållet i branschöverenskommelser vara uttryck för god marknadsföringssed, något som också Marknadsdomstolen i åtskilliga fall slagit fast. I förevarande fall visar sig detta genom att det i branschen är ovanligt med företag som motsätter sig förbudet att ringa privata mobiltelefoner i marknadsföringssyfte (branschpraxis).

Anledningarna till att detta förbud finns i de etiska branschreglerna är att

• det inte finns någon möjlighet att tacka nej i förväg motsvarande NIX-Telefon,

• privatpersoner inte ska behöva betala för att ta emot ett reklamsamtal, något som de till ofta hög kostnad tvingas göra om de befinner sig utomlands. Det åligger det uppringande företaget att tillse att sådana kostnader inte påförs privatperson, något som tyvärr inte är möjligt idag, samt

• lagstiftaren inte ska tvingas detaljreglera på detta område.

Faceways har uppgivit att det förelåg ett aktivt samtycke som anmälaren medgivit när han kontaktades den 4 oktober 2010. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Faceways inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa upp anmälaren på hans mobiltelefon.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring 

Per Eklund, Ordförande o Sally Mohamad, T.f. sekreterare